Infrastruktuur - Konsultatsioon

 

Meil on pädev meeskond ja väga pikaajaline kogemus infrastruktuurivaldkonnas arengukavade koostamisel (ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavad, soojamajanduse arendamise kavad). Läbi 15 aasta oleme koostanud erinevaid infrastruktuuri valdkonna rahastustaotlusi erinevate Eesti ja Euroopa Liidu struktuurifondide, sh ka keskkonnaprogrammi rahastustaotlused. Pakume finantskonsultatsioone ja koostame Konkurentsiametile tariifi kooskõlastamiseks taotlusi.

Nõustame kliente ja aitame taotleda vee-erikasutus ja jäätmelubasid.

Valmistame ette hankedokumente ja viime läbi riigihankeid tellija esindajana nii projekteerimis-, omanikujärelevalve kui ehitusvaldkonnas.

 

Riigihangete pakkumiskutse dokumentide koostamine ja nõustamine hangete läbiviimisel

 

Vastavalt Tellija soovile kohaldame hankedokumentide koostamisel soovituslikke tüüplepingute formaate ja FIDIC töövõtulepingute formaate. Tellija soovil koostame ka kogu vajamineva tehnilise dokumentatsiooni (joonised, töömahtude loendid, seletuskirjad, tellija tingimused jne).

 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnataotlused Konkurentsiametile

 

Infragate Eesti finantsistid ja insenerid koostavad vee-ettevõtjatele VK teenuste hinnataotlusi, ja nõustavad taotluse menetluse perioodil suhtluses Konkurentsiametiga.. Eesti Vee-ettevõtete Liidu liikmena me hoiame end kursis kõigega, mis on vee-ettevõtete jaoks hinnataotluste protsessis oluline ja vajalik taotlemisel silmas pidada.

 

Keskkonnamõju eelhinnangud

 

Viime läbi projektide ja planeeritavate tegevuste keskkonnamõjude eelhinnanguid.

 

Hüdraulilised mudelid

 

Teostame vee, reovee ja sademevee torustike ja pumplate arvutimodelleerimist.

Mudelid täpsustatakse reaalsete mõõtmistulemuste abil, peale mida on võimalik mudeliga simuleerida reaalse süsteemi tööd, leida optimaalne töörežiim, hinnata lekkeid ja energiakadusid.

 

Vee erikasutusloa ja keskkonnaloa taotluste koostamine

 

Valmistame ette vee-ettevõtetele vee-erikasutusloa taotluseid ning keskkonnalubasid.

 

Rahastamistaotlused

 

Vastavalt rahastaja etteantud nõuetele koostatakse taotlus koos kõikide vajalike lisadega, sh tehniline projekt, majandus ja finantsanalüüs, keskkonnamõju eelhinnang jne.

Nõustatakse klienti rahastamistaotluse menetlemise perioodil kuni otsuse laekumiseni.

 

Arengukavad

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavad koostatakse vastavuses Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele.

Peale kava valmimist ja kooskõlastamist nõutud ametkondades viiakse vähemalt üks arengukava esitlus omavalitsuse volikogu või vastava ala komisjonile.

 

Sademevee arendamise kavad koostatakse vastavuses Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele.

Töös analüüsitakse majanduslikult ja keskkonnakaitseliselt parimaid võimalusi sademeveeprobleemi lahendamisel.

 

Soojamajanduse arengukavad koostatakse vastavalt majandus- ja taristuministri määrusele 05.05.2015 nr 40 "Soojamajanduse arengukava koostamise toetamise tingimused"

 

Finantsanalüüsid

 

Insener-tehniliste terviklahenduste koostamine on meile näidanud, et vajalik  on juba algetapil hinnata projektide olulisemaid finants-majanduslikke aspekte ning töötada läbi institutsionaalsed küsimused. Infragate Eesti kindel tugev külg on finants- ja insenerkompetentsi omavaheline sidumine kvaliteetse tulemuse nimel.

Pakume lahendusi infrastruktuuri arendusprojektide ettevalmistamiseks, valdkondlike arengukavade ja rakenduskavade koostamiseks. Viime läbi ettevõtete või teenuse põhiseid finantsanalüüse  vastavalt konkreetsele vajadusele.

Helena Metspalu

Helena Metspalu

juhatuse liige/ infrastruktuuri projekteerimise valdkonna juht

Referentsid

Riigihangete pakkumiskutse dokumentide koostamine ja nõustamine hangete läbiviimisel

Vastavalt Tellija soovile kohaldame hankedokumentide koostamisel soovituslikke tüüplepingute formaate ja FIDIC töövõtulepingute formaate. Tellija soovil koostame ka kogu vajamineva tehnilise dokumentatsiooni (joonised, töömahtude loendid, seletuskirjad, tellija tingimused jne).

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnataotlused Konkurentsiametile

Infragate Eesti finantsistid ja insenerid koostavad vee-ettevõtjatele VK teenuste hinnataotlusi, ja nõustavad taotluse menetluse perioodil suhtluses Konkurentsiametiga.. Eesti Vee-ettevõtete Liidu liikmena me hoiame end kursis kõigega, mis on vee-ettevõtete jaoks hinnataotluste protsessis oluline ja vajalik taotlemisel silmas pidada. 

Keskkonnamõju eelhinnangud

Viime läbi projektide ja planeeritavate tegevuste keskkonnamõjude eelhinnanguid.

Finantsanalüüsid

Insener-tehniliste terviklahenduste koostamine on meile näidanud, et vajalik  on juba algetapil hinnata projektide olulisemaid finants-majanduslikke aspekte ning töötada läbi institutsionaalsed küsimused. Infragate Eesti kindel tugev külg on finants- ja insenerkompetentsi omavaheline sidumine kvaliteetse tulemuse nimel.

Pakume lahendusi infrastruktuuri arendusprojektide ettevalmistamiseks, valdkondlike arengukavade ja rakenduskavade koostamiseks. Viime läbi ettevõtete või teenuse põhiseid finantsanalüüse  vastavalt konkreetsele vajadusele.

Arengukavad

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavad koostatakse vastavuses Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele.

Peale kava valmimist ja kooskõlastamist nõutud ametkondades viiakse vähemalt üks arengukava esitlus omavalitsuse volikogu või vastava ala komisjonile.

 

Sademevee arendamise kavad koostatakse vastavuses Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele.

Töös analüüsitakse majanduslikult ja keskkonnakaitseliselt parimaid võimalusi sademeveeprobleemi lahendamisel.

 

Soojamajanduse arengukavad koostatakse vastavalt majandus- ja taristuministri määrusele 05.05.2015 nr 40 "Soojamajanduse arengukava koostamise toetamise tingimused"

Rahastamistaotlused

Vastavalt rahastaja etteantud nõuetele koostatakse taotlus koos kõikide vajalike lisadega, sh tehniline projekt, majandus ja finantsanalüüs, keskkonnamõju eelhinnang jne.

Nõustatakse klienti rahastamistaotluse menetlemise perioodil kuni otsuse laekumiseni.

Vee erikasutusloa ja keskkonnaloa taotluste koostamine

Valmistame ette vee-ettevõtetele vee-erikasutusloa taotluseid ning keskkonnalubasid.

Hüdraulilised mudelid

Teostame vee, reovee ja sademevee torustike ja pumplate arvutimodelleerimist.

Mudelid täpsustatakse reaalsete mõõtmistulemuste abil, peale mida on võimalik mudeliga simuleerida reaalse süsteemi tööd, leida optimaalne töörežiim, hinnata lekkeid ja energiakadusid.