Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Tallinna linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2022-2033 koostamine
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Rapla keskväljaku II etapi põhiprojekti ekspertiis
Rapla Vallavalitsus
Kuusalu Soojus AS
Kuusalu katlamaja rekonstrueerimise projekteerimise-ehituse riigihanke dokumentide koostamine
Kuusalu Soojus AS
Rakvere Linnavalitsus
Vabaduse platsi teemaala ehituse projektijuhtimine
Rakvere Linnavalitsus
Maanteeamet
Põhimaantee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 228,2-229,6 ristmike ümberehituse põhiprojekti korrektuurile liiklusohutusauditi teostamine
Maanteeamet
Rail Baltica trassi projektide ekspertiis
3TI Progetti Italia - Ingegneria Integrata SPA / Yksel Proje AS
Kohila Vallavalitsus
Kohila valla tänavavalgustuse taristu renoveerimise projektijuhtimise teenus
Kohila Vallavalitsus
Tartu Linnavalitsus
Tartu linna üldplaneeringu veemajanduse ja maaparanduse osa ning ÜVK arendamise kava eelnõu koostamine
Tartu Linnavalitsus
Matsalu Veevärk AS
”Valgu, Oidrema, Rõude, Virtsu ja Lihula külade Keskkonnaprogrammi 2020. aasta I vooru rahastustaotluste koostamine”
Matsalu Veevärk AS
Järve Biopuhastus OÜ
Kohtla-Järve linna ja Jõhvi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavade kaasajastamine aastateks 2019-2030
Järve Biopuhastus OÜ
Tori Vallavalitsus
Sindi linna sademeveetrasside uuring
Tori Vallavalitsus
Tapa valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2019-2032
Tapa Vallavalitsus
Matsalu Veevärk AS
Valgu ja Oidrema külade Keskkonnaprogrammi 2019. aasta I vooru rahastustaotluste koostamine
Matsalu Veevärk AS
Maanteeamet
Riigitee 77 Kuressaare-Sääre km 11,226-21,150 Mändjala-Läätsa lõigu põhiprojektile liiklusohutusauditi ja ekspertiisi teostamine
Maanteeamet 2020
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Priisle pargi tööprojekti ekspertiis
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet 2020
Elveso AS
AS ELVESO vee ettevõtluspiirkonna Epaneti veevõrgu mudeli kaasajastamine ja analüüs
Elveso AS 2020
Viimsi Vesi AS
Viimsi valla ÜVK arendamise kava koostamine
Viimsi Vesi AS 2019
Tartu Veevärk AS
Tartu linna veevõrgu modelleerimine
Tartu Veevärk AS 2019
Tõrva valla tänavavalguse taristu rekonstrueerimiseks rahastustaotluse koostamine
Tõrva Vallavalitsus 2019
Keskkonnaministeerium
Reoveepuhastite operaatorite koolituse korraldamine aastatel 2016-2019
Keskkonnaministeerium 2019
Kohila Vallavalitsus
Kohila valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise toetuse taotluse koostamine
Kohila Vallavalitsus 2019
Velko AV OÜ
Aegviidu alevi ÜVK ehitamise ja rekonstrueerimise KIK rahastamistaotluse koostamine
Velko AV OÜ 2018
Strantum OÜ
Tabasalu, Muraste, Kumna ja Vääna veemajandusprojektide ÜF rahastustaotluste koostamine
Strantum OÜ 2018
Matsalu Veevärk AS
Projekti „Märjamaa alevi reoveepuhasti ja ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine“ rahastusotsuse muutmise taotlus
Matsalu Veevärk AS 2017
Maardu Vesi AS
Maardu Kroodi tööstuspiirkonna ja Maardu järveäärse piirkonna veemajanduse projektis hinnataotluse ja rahastamistaotluste koostamine
Maardu Vesi AS 2017
Saku Maja OÜ
Saku valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ja Keila jõe reoveekogumisala ÜF rahastustaotluse koostamine
Saku Maja OÜ 2017
Lahevesi AS
Keila valla rannikuala Laulasmaa, Kloogaranna ja Tuulna külade kanalisatsioonisüsteemide ehitust ettevalmistavad tegevused
Lahevesi AS 2017
Emajõe Veevärk AS
Kallaste linna vee- ja kanalisatsioonitorustike arendamise SA Keskkonnainvesteeringute Keskus nõuetele vastava tehnoloogilise projekti koostamine
Emajõe Veevärk AS 2016
Rakvere Vesi AS
Rakvere linna vee-erikasutusloa taotluse koostamine
Rakvere Vesi AS 2016
Kadrina Vallavalitsus
Kadrina aleviku, Hulja aleviku ja Kihlevere küla kaugküttepiirkonna soojamajanduse arengukava koostamine aastateks 2016-2026
Kadrina Vallavalitsus 2016
Velko AV OÜ
Anija valla veemajandusprojekti rahastustaotluse ning majandus- ja finantsanalüüsi muutmine ja Velko AV OÜ-le veeteenuste hinnataotluse koostamine 2012. aastaks
Velko AV OÜ 2012
Haljala Soojus AS
Haljala Soojusele veeteenuste hinnataotluse koostamine 2012. aastaks
Haljala Soojus AS 2012
Loe lähemalt INFRASTRUKTUURIGA seonduvate teenuste kohta Vaata tehtud tööde arhiivi