INFRAGATE EESTI AS integreeritud juhtimissüsteemi käsitlusala on järgmine:

hoonete ja infrastruktuuri projekteerimine, konsultatsioon ning ehituse omanikujärelevalve.

Integreeritud juhtimissüsteem on sisse seatud, dokumenteeritud, ellu viidud ja toimivana hoitud vastavuses standardite EVS-EN ISO 9001:2015 ning EVS-EN ISO 14001:2015 nõuetega.

 

Infragate Eesti AS ohjab oma käsitlusala piires järgmisi lubasid, litsentse ja registreeringuid:

 1. registreeringud majandustegevuse registris
 2. IT valdkonnas kasutatav litsenseeritud tarkvara
 3. liiklusvahenditele kehtestatud registreeringud

 

Integreeritud juhtimissüsteemi nõuete täitmine on kohustuslik kõigile organisatsiooni töötajatele. Samuti on Infragate Eesti AS integreeritud juhtimissüsteemi nõuete täitmisesse kaasatud alltöövõtjad.

Infragate Eesti AS integreeritud juhtimissüsteem hõlmab kõiki standardi EVS-EN ISO 9001:2015 alajaotusi.

 

INFRAGATE EESTI AS KVALITEEDIPOLIITIKA

 

Infragate Eesti AS pakub terviklikku konsultatsiooni- ja inseneriteenust üldehituse, keskkonna ja infrastruktuuri valdkonnas. Eduka toimimise aluseks peab organisatsioon paindlikkust – s.o. võimaluste loomist klientide soovide maksimaalseks täitmiseks, mis on võimalik läbi alljärgnevate kvaliteedialaste põhiprioriteetide järgimise.

 

Infragate Eesti AS kvaliteedialased strateegilised põhiprioriteedid on toodud allpool:

 1. kliendikesksus
 2. organisatsiooni sisemise toimivuse efektiivsuse tagamine
 3. innovatiivsus
 4. infrastruktuuri edasiarendamine
 5. organisatsiooni töötajate professionaalse taseme tõstmine
 6. äririskide maandamine
 7. tegevuse laiendamine

 

Ülaltoodud põhiseisukohtade elluviimiseks on organisatsiooni IJK lisas nr. 5 toodud mainitud seisukohti konkretiseerivad mõõdetavad kvaliteedialased eesmärgid ning lisas nr. 6 kvaliteedialaste eesmärkide täitmiseks koostatud kvaliteedikava. 

Poliitika, eesmärgid ja kava on juhtkonnapoolsete ülevaatuste käigus pidevalt jälgitavad ning vajadusel korrigeeritavad/muudetavad.

 

INFRAGATE EESTI AS KESKKONNAPOLIITIKA

 

Keskkonna ja infrastruktuuri valdkonnas konsultatsiooni- ja inseneriteenust pakkuva Infragate Eesti AS tegevusest tuleneva keskkonnamõju minimiseerimiseks kohustume optimeerima ressursikasutust ning vähendama ja ennetama meie tegevustest põhjustatud võimalikku keskkonnareostust. Aktsepteerime kohustumust kaitsta keskkonda sealhulgas vältida saastamist ning olla vastavuses muude Infragate Eesti AS kontekstist tulenevate spetsiifiliste kohustumustega, sealhulgas vastavuskohustumusega.

 

Eelöeldu rakendub järgmiste kehtestatud strateegiliste põhisuundade kaudu:

 1. Optimeerime ressursikasutust.
 2. Optimeerime jäätmekäitlust.
 3. Rakendame uusi tehnoloogiaid, mis aitavad eelpooltoodud prioriteete täita.
 4. Meie keskkonnajuhtimise süsteem püüab olla etaloniks meie klientidele ja koostööpartneritele, kellelt ootame samatasemelist vastust.
 5. Meie keskkonnajuhtimise süsteemi toimivuse edukus sõltub kõigi meie töötajate asjakohasest panusest.

Ülaltoodud põhiseisukohtade elluviimiseks on organisatsiooni IJK lisas nr. 7 toodud mainitud seisukohti konkretiseerivad mõõdetavad keskkonnaalased eesmärgid ning lisas nr. 8 keskkonnaalaste eesmärkide täitmiseks koostatud keskkonnakava.

Poliitika, eesmärgid ja kava on juhtkonnapoolsete ülevaatuste käigus pidevalt jälgitavad ning vajadusel korrigeeritavad/muudetavad.

 

 

Infragate Eesti AS on võtnud endale kohustumuse täita temale rakenduvaid nõudeid ning järjepidevalt parendada integreeritud juhtimissüsteemi toimivust.

Käesolevat kvaliteedi- ja keskkonnapoliitikat ning sellest tulenevaid eesmärke on tutvustatud organisatsiooni kõikidele liikmetele ning see on vajadusel kättesaadav huvipooltele. Kõiki meie alltöövõtjaid teavitatakse meie poliitikatest individuaalselt.

 

 

 Sertifikaati näed siit: 

 

Eesti Vee- Ettevõtete Liit Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Liige