Aasta Projekti nimi Tellija
töös Tallinnas Mustamäe tee 20 reostuse likvideerimistööde projektijuhtimise teenus  Tallinna Strateegiakeskus
töös Harjumaal Kivisilla maaüksuse reoveekäitlusega seotud lahendusalternatiivid ja reaalsete projekteerimis- ja ehitusvõimaluste väljaselgitamine Kivisilla Invest OU
töös Põlva valla projektitaotluste ettevalmistamine Põlva Vallavalitsus
töös Nõmme turu välilettide rekonstrueerimisega seotud riigihangete korraldamine, projektijuhtimine ja omanikujärelevalve Tallinna Turud
2023 Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna poolt Keskkonnaministeeriumile esitatava reoveekogumisalade muutmise ja moodustamise taotluse kavandi koostamine

Tartu Linnavalitsus

2023 Tallinna linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2022-2033 koostamine

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

2023 Mustamäe Riigigümnaasiumi tee osa ekspertiis Astlanda Ehitus AS
2022 Tõrva valla tänavavalgustuse andmebaasi uuendamine Tõrva Vallavalitsus
2022 Vooremäe kunstlume rajatiste kasutusloa taotlus Kastre Vallavalitsus
2022

Pühajärve rannapargi ehitusprojektile ekspertiisi tegemine ja ekspertiisi aruande esitamine

Otepää Vallavalitsus

2022 Rapla linnas asuva Ülejõe tänava silla ümberehitamise  projekteerimise ja ehitamise hanke ja Rapla linna Heina tänava silla projekteerimise hanke korraldamine Rapla Vallavalitsus
2022 Haapsalu tänavavalgustuse taristu renoveerimiseks hangete koostamine ja läbiviimine Haapsalu Linnahooldus OÜ
2022 Viimsi valla ehitusõiguse rakendatuse uuringu koostamine Viimsi Vallavalitsus
2022 Pikakari supelrannaala peremänguväljaku  ehitusprojekti ekspertiis Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsus
2022 Kohila valla suvise teehoolduse perioodil 01.04.2022-30.11.2025 dokumentatsiooni ja hankemenetluse läbiviimise teenusv Kohila Vallavalitsus
2022 Kolu - Oru jalgratta- ja jalgtee projekti ekspertiis Kose Vallavalitsus
2021 Keila Lauluväljaku põhiprojekti ekspertiis Keila Linnavalitsus
2021 Tellingumäe vaatetorni rekonstrueerimise projekti ekspertiis Riigimetsa Majandamise Keskus
2021 Kohtla-Järve linna ja Jõhvi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavade kaasajastamine aastateks 2019-2030 Järve Biopuhastus OÜ
2021 Sõmeru-Näpi piirkondade rahvaspordiväljaku rajamise põhiprojekti ekspertiis Rakvere Vallavalitsus
2021 Viluste põhikooli staadioni projekti ekspertiis Räpina Vallavalitsus
2021 Hiiu valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2021-2032 Kärdla Veevärk AS
2021 Jõgeva linna keskväljaku ehitusprojekti ekspertiis Jõgeva Vallavalitsus
2021 Viskari DP ala ÜVK liitumise konsultatsioon Rikensberg OÜ
2021 Kavastu küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine SA KIKi Keskkonnaprogrammi 2020 I vooru finantseerimise taotluse ja tehnoloogilise projekti koostamine Emajõe Veevärk AS
2021 Külitse aedlinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine tehnoloogilise projekti koostamine ja SA KIK taotluse sisestamine KIKAS süsteemis ja reoveekogumisala moodustamiseks vajalike dokumentide koostamine ja esitamine Keskkonnaministeeriumile Emajõe Veevärk AS
2021 OÜ Järve Biopuhastus vee erikasutusloa taotlus Alkranel OÜ
2021 Urge-Prillimäe-Salutaguse kergliiklustee ja
valgustuse rajamise riigihanke dokumentatsiooni ja hankemenetluse läbiviimise projektijuhtimise teenus
Kohila Vallavalitsus
2021 Allika 1 ärihoone ehitushanke korraldamine MT Varahalduse OÜ
2021 Rapla keskväljaku II etapi põhiprojekti ekspertiisi teostamine Rapla Vallavalitsus
2021 Sauel Laagris Veskioja kanalisatsiooni eelvoolu kontrollarvutus Veskioja 1 OÜ
2021 Sillamäel M.Rumjantsevi tn rekonstrueerimise projekti ekspertiisi teostamine Sillamäe Linnavalitsus
2021 Viljandi vallas asuva Mäeltküla Tööstuspargi taristu (tehnovõrkude) projekti ekspertiisi teostamine Viljandi Vallavalitsus
2021 Sillamäel Ranna tn rekonstrueerimise projekti ekspertiisi teenus Sillamäe Linnavalitsus
2021 Roiu reoveepuhasti rekonstrueerimine ja SA KIK taotluse sisestamine KIKAS süsteemis Emajõe Veevärk AS
2021 Ehitusprojekti ekspertiisi läbiviimine põhiprojektile: Peapumpla šahti rekonstrueerimine ning vastava aruande koostamine Tallinna Vesi AS
2021 Kuressaare avaliku ruumi veevarustuse ja kanalisatsiooni põhiprojekti eksperthinnangu koostamine O3 Technology OÜ
2021 EGCC Golfiküla ECOL 15 puhastusseade ekspertiis Loo Vesi OÜ
2020 Lastekodu tn 32 mänguväljaku eelprojekti ekspertiisi teostamine Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
2020 Riigitee 45 Tartu-Räpina-Värska km 4,656 asuva Lohkva ristmiku ja km 6,086 asuva Põvvatu ristmiku ümberehituse põhiprojektile liiklusohutusauditi teostamine Maanteeamet
2020 Kambja valla ÜVKA jooniste uuendamine Kambja Vallavalitsus
2020 Järva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2031 Järva Vallavalitsus
2020 AS Elveso veevõrgu hüdraulilise mudeli kasutamise koolitus Elveso AS
2020 Kükita, Tiheda ja Kasepää külade vee- ja kanalisatsioonirajatiste III etapp ja SA KIK taotluse sisestamine KIKAS süsteemis Emajõe Veevärk AS
2020 Tallinnas Lastekodu tn 32 mänguväljaku eelprojekti ekspertiis Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
2020 Tallinnas Piiri tn 8a mänguväljaku rekonstrueerimise põhiprojekti ekspertiis Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
2020 Põhimaantee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 228,2-229,6 ristmike ümberehituse põhiprojekti korrektuurile liiklusohutusauditi teostamine Transpordiamet
2020 Riigitee 45 Tartu-Räpina-Värska km 4,656 asuva Lohkva ristmiku ja km 6,086 asuva Põvvatu ristmiku ümberehituse põhiprojektile liiklusohutusauditi teostamine Transpordiamet
2020 Hiiumaal Tõrvanina õpperaja rekonstrueerimise projekti ekspertiis Riigimetsa Majandamise Keskus
2020 Järveotsa tee õueala 2 mänguväljaku rekonstrueerimise ehitusprojekti ekspertiis Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
2020 Maardu linnas Vana-Narva mnt piirkonna sademevee ärajuhtimise alternatiivide analüüsi ja  teoreetilise sademevee mudeli koostamine Keskkonnalahendused OÜ
2020 Uusküla tehniliste lahenduste alternatiivide analüüs Loo Vesi OÜ
2020 AS ELVESO vee ettevõtluspiirkonna Epaneti veevõrgu mudeli kaasajastamine ja analüüs Elveso AS
2020 Tarvastu Gümnaasiumi staadioni projekti ekspertiis Viljandi Vallavalitsus
2020  Tallinnas Vormsi tn 5 peremänguväljaku rekonstrueerimise põhiprojekti ekspertiis  Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
2020 Rakvere linnas Linda, Tuuslari ja Salme tänavaala projekteerimise eelarve koostamine  Rakvere Linnavalitsus
2020 Holstre küla ÜVK süsteemide projekteerimise hanke hankedokumentide koostamine ja hanke läbiviimine Ramsi VK OÜ
2020 ”Rahetsema, Heimtali ja Holstre ÜVVK süsteemide rekonstrueerimise projektide rahastustaotluste komplekteerimine ja esitamine SA Keskkonnainvesteeringute Keskus süsteemis KIKAS 2020 a I vooru”  Ramsi VK OÜ
2020 Ühtekuuluvusfondi meetme „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine“ rahastustaotluse koostamine Kohila valla tänavavalguse taristu rekonstrueerimiseks Kohila Vallavalitsus
2020 Viimsis Püünsi spordiväljaku projekti ekspertiis Viimsi Haldus OÜ
2020 Rae valla Lehmja küla reoveepumplate ja torustike analüüs Elveso AS
2020 Tallinnas Mustamäe ajutise uisupargi ehitusprojekti ekspertiis HK Hall OÜ
2020 Tallinnas Priisle pargi tööprojektile  ekspertiisi teostamine  Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
2020 ”Hankedokumentide koostamine ja hankemenetluse läbiviimine lihthankele „Holstre küla ühisveevärgi  ja  kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projekteerimistööd”” Ramsi VK OÜ
2019 Sillamäe rannapromenaadi põhiprojekti ekspertiis Sillamäe Linnavalitsus
2019 Reoveepuhastite operaatorite koolituse korraldamine aastatel 2016-2019 Keskkonnaministeerium
2019 Rõude külade Keskkonnaprogrammi 2019. aasta I vooru rahastustaotluste koostamine Lääne-Nigula Vallavalitsus
2019 Sinilille tee 1 ja Sinilille tee 3, Rae vald Peetri küla sadevee ekspertiis Arkaadia Halduse AS
2019 Kangru aleviku, Mõisaküla, Lähtse küla ja Vaela küla tänavavalgustuse taristu renoveerimine Kiili vallas“ rahastustaotluse koostamine ja ettevalmistamine Kiili Vallavalitsus
2019 Kääpa küla joogiveetöötluse rekonstrueerimise tehnoloogilise projekti koostamine ja SA KIK taotluse sisestamine KIKAS süsteemi Emajõe Veevärk AS
2019 Rahetsema, Heimtali ja Holstre rahastustaotluse koostamine KIKAS keskkonnas  Ramsi VK OÜ
2019 Valgu ja Oidrema külade Keskkonnaprogrammi 2019. aasta I vooru rahastustaotluste koostamine Matsalu Veevärk AS
2019 Põltsamaa reoveekogumisala veemajandusprojekti majandus- ja finantsanalüüs Põltsamaa Varahalduse OÜ
2019 Antsla reoveepuhasti rekonstrueerimise tööprojekti ekspertiis Võru Vesi AS
2019 Kastre valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava täiendamine aastateks 2018-2029 Emajõe Veevärk AS
2019 Võrus, Vilja tänava rekonstrueerimise ehitusprojekti ekspertiis Võru Linnavalitsus
2019 Tapa valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2019-2032 Tapa Vallavalitsus
2019 Kihlepa mobiilsidemasti põhiprojekti ekspertiis Tele2 Eesti AS
2019 Väo liiklussõlme koos matka- ja veoautode parklatega tee-ehitusprojekti ekspertiisi teostamine Maanteeamet
2019 Lihula Piirimäe tootmis- ja ettevõtlusala põhiprojekti ekspertiis Lääneranna Vallavalitsus
2019 Hüdraulilised arvutused: HPJ-Kaldakaev-Süvamerelas Tallinna Vesi As
2019 Luua küla veehaarde, vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepuhasti rekonstrueerimise tarvis SA KIKi Keskkonnaprogrammi 2018 II vooru finantseerimise taotluse esitamine ja tehnoloogilise projekti koostamine Emajõe Veevärk AS 
2019 Otepää valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018–2030 Otepää Vallavalitsus
2018 Jõhvi ja Ahtme reoveepumpla võre ja võreprahi eemaldamisseadmete projekteerimine Järve Biopuhastus OÜ
2018 Kohtla-Järve polikliiniku Ravi 10d renoveerimise ehitusnõustamine Ida-Viru Keskhaigla SA
2018 SA KIK poolt finantseeritava projekti „Habaja aleviku ühiskanalisatsiooni ja–veevärgi rekonstrueerimine II etapp“ projektijuhtimise teenus SA Kõue Varahaldus
2018 Heimtali küla vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise rahastustaotluse koostamine ja sisestamine KIKAS süsteemis OÜ Ramsi VK
2018 Õismäe tiigi amfiteatri põhiprojekti ekspertiis Tallinna Kommunaalamet
2018 Järveküla Turu, Kindluse, Liiva ja Veski tee vahelise ala detailplaneeringust tulenev reoveepumplate ja torustiku analüüs Elveso AS
2018 Pärnumaal Sauga vallas asuva  tänavavalgustuse renoveerimise projektijuhtimise teenus Sauga Vallavalitsus
2018 Veevarustuse II-astme pumpla ja tehnohoone projekt Emajõe Veevärk AS 
2018 Toila aleviku Uus, Kirsi, Liiva ja Põllu tänavate ühisveevärgi rekonstrueerimise SA KIK rahastustaotluse juurde tehnoloogilise projekti koostamine AS Toila V.V
2018 Viskari detailplaneeringu sademevee lahenduse koostamine Rikensberg OÜ
2018 Tõru 16, Tallinn eramu ehitushanke korraldamine Kuno Peek
2018 Novotrade Invest AS kavandatava tootmisreovee eelpuhasti rajamise tehnoloogilise projekti ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Keskkonnaprogrammi 2018. aasta II vooru rahastustaotluse koostamine Novotrade Invest AS
2018 Rakvere valla Kohala, Lasila, Vaeküla, Levala ja Karitsa vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimise projektijuhtimise teenuse osutamine Rakvere Vesi AS
2018 Hüüru mõisa rekonstrueerimise uue põhiprojekti tellimise riigihanke alusdokumentide koostamine ja hanke korraldamine Hüüru Külaselts MTÜ
2018 Räpina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kaasajastamine Räpina Vallavalitsus
2018 Eesti reoveesette ja biojäätmete jätkusuutliku töötlemise ja taaskasutuse strateegia loomiseks ja pilootprojekti teostamiseks vajalike ettevalmistavate tegevuste läbiviimine Paikre OÜ
2018 Kastre valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine, Kukerpalu küla ja Võnnu aleviku tehnoloogilise projekti koostamine SA KIK taotluse sisestamiseks KIKAS süsteemi Emajõe Veevärk AS
2018 Kohilas Aespa Lepa põik, Lepa tn ja Tamme tn olemasolevate veetorustike eksperthinnangu koostamine Kohila Maja OÜ
2018 Keskkonnaprogrammi 2018 aasta I vooru rahastustaotlused: "Mustla aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine"; „Heimtali küla vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine“; „Holstre küla vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepuhasti rekonstrueerimine“ Ramsi VK OÜ
2018 Aegviidu Keskkonnaprogrammi rahastamistaotluse koostamine Velko AV OÜ
2018 Pärnu linna veevõrgu modelleerimine Pärnu Vesi AS
2018 Olemasoleva olukorra ja võimaluste analüüsi teostamine projekti „Eesti reoveesette ja biojäätmete jätkusuutliku töötlemise ja taaskasutuse strateegia loomiseks ja pilootprojekti teostamiseks vajalike ettevalmistavate tegevuste läbiviimine“  raames Paikre OÜ
2017 AS SAAREK PRODUCTIONS reoveekäitluse lahenduse alane konsultatsioon Saarek Productions AS
2017 Kohila valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava täiendamine ja ÜF taotlus Kohila Maja OÜ
2017 Projekti „Märjamaa alevi reoveepuhasti ja ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine“ rahastusotsuse muutmise taotlus Matsalu Veevärk AS
2017 Maardu Kroodi tööstuspiirkonna ja Maardu järveäärse piirkonna veemajanduse projektis hinnataotluse ja rahastamistaotluste koostamine Maardu Vesi AS
2017 Märjamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava uuendamine Märjamaa Vallavalitsus
2017 Are aleviku reoveepuhasti ja Suigu küla ühiskanalisatsiooni ning reoveepuhasti rekonstrueerimise rahastustaotluse koostamine ja sisestamine KIKAS süsteemi  Are Vesi OÜ
2017 Kasepää ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni süsteemide rajamise tehnoloogilise projekti koostamine ja KIK taotluse sisestamine KIKAS süsteemi Emajõe Veevärk AS
2017 Nõmme turu müügikioskite mõõdistamine, EHRi kandmine, ehitus-ja kasutusloa taotlemine Tallinna Turud
2017 Jõelähtme vallas elamu biopuhastiga imbväljaku süsteemi ehitusprojekti hinnang Eluruumid OÜ
2017 Kohila valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise toetuse taotluse koostamine Kohila Vallavalitsus
2017 Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava Elveso AS 
2017 Saku valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni  ja Keila jõe reoveekogumisala ÜF rahastustaotluse koostamine Saku Maja OÜ 
2017 Saarek Production AS reoveekäitluse lahenduse alane konsultatsioon Saarek Productions AS
2016 Maidla piirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni varade väärtushinnangu koostamine Järve Biopuhastus OÜ
2016 Keila valla rannikuala Laulasmaa, Kloogaranna ja Tuulna külade kanalisatsioonisüsteemide ehitust ettevalmistavad tegevused Lahevesi AS 
2016 Nõva valla soojamajanduse arengukava koostamine Nõva Vallavalitsus 
2016 Kadrina alevi vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine“ ÜF rahastustaotluse koostamine ja esitamine Kadrina Vallavalitsus
2016 Narva ÜF 2014-2020 I vooru rahastustaotluse koostamine Narva Vesi AS
2016 Viljandi linna sademeveetorustike arengukava täiendamine ja korrigeerimine Viljandi Veevärk AS 
2016 Viimsi valla sademevee arengukava koostamine aastateks 2016-2026 Viimsi Vallavalitsus 
2016 Varbla reoveepuhatsi koormuse analüüs, MFA täiendused Matsalu Veevärk AS
2016 Narva-Jõesuu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava Narva Vesi AS 
2016 Narva-Jõesuu ÜF 2014-2020 I vooru rahastustaotlus koostamine Narva Vesi AS
2016 Rapla Vesi AS ÜF 2014-2020 rahastustaotluse koostamine Rapla Vesi AS 
2016 Rakvere linna vee-erikasutusloa taotluse koostamine Rakvere Vesi AS
2016 Vändra alevi soojamajanduse arengukava koostamine Kadrina Vallavalitsus
2016 Vändra alevi soojamajanduse arengukava koostamine Vändra Alevivalitsus 
2016 Audru Vallavalitsuse hoonete kaasaegsele keskkonnasõbralikule küttesüsteemile üleviimise eelprojekti koostamine Audru Vallavalitsus
2016 Kadrina aleviku, Hulja aleviku ja Kihlevere küla kaugküttepiirkonna soojamajanduse arengukava koostamine aastateks 2016-2026 Kadrina Vallavalitsus 
2016 Mäetaguse ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava kaardimaterjali ja investeeringute kava koostamine Ruum ja Keskkond OÜ 
2016 Abja soojamajanduse arengukava koostamine Abja Vallavalitsus 
2016 Viimsi veemajanduse infrastruktuuri arendamiseks ÜF rahastustaotluse koostamine  AS Viimsi Vesi 
2016 Sõmeru valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastatel 2016 – 2028  Sõmeru Vallavalitsus 
2016 Kuusalu valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava koostamine Kuusalu Vallavalitsus
2016 Narva linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2015-2027 Narva Vesi AS
2016 Tabasalu, Muraste, Kumna ja Vääna veemajandusprojektide ÜF rahastustaotluste koostamine Strantum OÜ 
2016 Tabivere soojamajanduse arengukava koostamine Tabivere Vallavalitsus
2016 Maardu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016–2027 koostamine Maardu Linnavalitsus 
2016 Intsu reoveekogumisala reoveepuhasti, ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimise SA KIK nõuetele vastava tehnoloogilise projekti koostamine ja rahastustaotluse sisestamine KIKAS süsteemis  OÜ Ramsi VK
2016 Kallaste linna vee- ja  kanalisatsioonitorustike arendamise SA Keskkonnainvesteeringute Keskus nõuetele vastava tehnoloogilise projekti koostamine AS Emajõe Veevärk 
2016 Arkna vee-erikasutusloa taotluse koostamine Rakvere Vesi AS
2016 Ubja vee-erikasutusloa taotluse koostamine Rakvere Vesi AS
2015 Rapla Vesi ÜF rahastustaotluse koostamine Rapla Vesi AS 
2015 AS Pärnu Vesi taotluse koostamine EU Ühtekuuluvusfondi 2014-2020 perioodil rahastatava meetme "veemajandustaristu arendamine" I taotlusvooru Pärnu Vesi AS 
2015 Soolikoja meetmete kava ja vee-erikasutusloa taotluse muutmine Rakvere Vesi AS
2015 AS Pärnu Vesi taotluse koostamine EU Ühtekuuluvusfondi 2014-2020 perioodil rahastatava meetme "veemajandustaristu arendamine" I taotlusvooru Pärnu Vesi AS
2015 Soolikoja meetmete kava ja vee-erikasutusloa taotluse muutmine Rakvere Vesi AS
2015 AS Võru Vesi teeninduspiirkondades vee- ja kanalisatsiooni tariifide ning seonduvate teenuste hindade arvutamine ja kooskõlastamine Konkurentsiametis Võru Vesi AS
2015 Kohila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ajakohastamine OÜ Kohila Maja 
2015 Jõhvi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavade koostamine aastateks 2015-2026. Osa 2.  Järve Biopuhastus OÜ 
2015 Vormsi valla Hullo küla vee- ja kanalisatsioonitorustike ja puurkae-pumpla ehituseks ja rekonstrueerimiseks tehnoloogiliste projektide ja MFA koostamine SA KIK  rahastamistaotluse koostamiseks  Haapsalu Veevärk AS 
2015 AS Viimsi Vesi ÜF 2007-2013 rahastusperioodi meetme "Veemajanduse infrastruktuuri arendamine" projekti VI taotlusvooru rahastustaotluse koostamine ja taotluse rahuldamisel riigihanke menetluse läbiviimine AS Viimsi Vesi 
2015 Räpina linna Võhandu tn ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni KIK-i rahastustaotluse koostamine AS Põlva Vesi 
2015 Räpina linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava kaasajastamine Räpina Vallavalitsus
2015 Vee-ettevõtetele veearvestite soetamiseks EL 2007-2013 ÜF VI taotlusvooru rahastustaotluse koostamine Eesti Vee-ettevõtete Liit 
2015 „Põlvamaa veemajandustaristu arendamine" ÜF I taotlusvooru rahastustaotluse koostamine AS Põlva Vesi
2015 OÜ Kohila Maja ÜF 2007-2013 rahastuperioodi meetme "Veemajanduse infrastruktuuri arendamine" projekti rahastamistaotluse koostamine OÜ Kohila Maja 
2015 Valga Vesi AS veeteenuste hinnataotluse koostamine 2014. aastaks AS Valga Vesi
2015 Rakvere ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi hooldamise seadmete, vahendite ja eriotstarbeliste sõidukite soetamine EL 2007-2013 ÜF VI taotlusvooru rahastustaotluse koostamine  Rakvere Vesi AS
2015 Otepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2015-2027 Otepää Vallavalitsus
2015 Põlva Vesi AS ÜF VI vooru rahastustaotluse koostamine AS Põlva Vesi 
2015 Harku valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2016-2017 OÜ Strantum 
2015 Paistu ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise KIK-i rahastustaotluse koostamine Ramsi VK OÜ 
2015 Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kaasajastamine Kambja Vallavalitsus 
2015 Paide linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ülevatamine aastateks 2015-2027 Paide Linnavalitsus
2014 AS Põlva Vesi V vooru ÜF rahastustaotluse koostamine AS Põlva Vesi 
2014 Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ajakohastamine Kadrina Vallavalitsus
2014 AS Saku Maja V vooru ÜF rahastustaotluse koostamine AS Saku Maja
2014 Narva-Jõesuu ÜF taotlusvormi koostamine (Projekti NA22 raames tehtud eraldi osa) AS Narva Vesi
2014 Rapla valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamine  Rapla Vesi AS  
2014 Kambja alevi reoveepuhasti mudatahenduslahenduse ning Konguta valla Mälgi küla puurkaevu ja veetöötlusjaama rajamise tehnoloogilise projekti ja KIK-i taotluse koostamine ning parandamine vastavalt Keskkonnaprogrammi rahastamise taotlusele esitatavatele nõuetele ning SA KIK kommentaaridele koos kõigi kohustuslike taotluse ning projekti lisadega AS Emajõe Veevärk 
2014 Kohtla-Järve linna  ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavade koostamine aastateks 2015-2026. Osa 1. Järve Biopuhastus OÜ 
2014 Saku valla ühiveevärgi - ja kanalisatsiooni arengukava koostamine aastateks 2014-2016 Saku Vallavalitsus 
2014 Taebla, Linnamäe, Risti veemajandusprojekti ÜF rahastustaotluse muutmine Haapsalu Veevärk AS 
2014 AS Maardu Vesi Ühtekuuluvusfondi V vooru rahastamistaotluse ning Keskkonnaprogrammi rahastamistaotluse dokumentide koostamine  Lextal OÜ 
2014 Rõngu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava  koostamine  Rõngu Vallavalitsus
2014 Rakvere veemajandusprojekti V vooru ÜF rahastustaotluse koostamine Rakvere Vesi AS
2014 Meremäe veemajandusprojekti ÜF rahastustaotluse muutmine  Meremäe Vallavalitsus
2014 Narva-Jõesuu veemajandusprojekti ÜF rahastustaotluse koostamine Narva Vesi AS 
2014 Märjamaa veemajandusprojekti ÜF rahastustaotluse koostamine AS Matsalu Veevärk 
2014 Valga linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine aastateks 2013-2024 AS Valga Vesi
2013 Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arengukava aastateks 2013-2024 AS Elveso 
2013 Rakvere linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine aastateks 2013-2024 Rakvere Linnavalitsus
2013 OÜ Järve Biopuhastus IV vooru Ühtekuuluvusfondi taotluse teostatavusuuringu vastavusse viimine KIKi märkustele Järve Biopuhastus OÜ   
2013 Pärnu reoveepuhasti reoveesette anaeroobse käitlemise kompleksi FIDICu põhise projekteerimis- ja ehitushanke hankedokumentide ettevalmistamine AS Pärnu Vesi
2013 Valga maakonna veemajandusprojekti Valga linn Ühtekuuluvusfondi IV vooru rahastustaotluse koostamine AS Valga Vesi
2013 AS Põlva Vesi IV vooru Ühtekuuluvusfondi rahastustaotluse koostamine AS Põlva Vesi 
2013 AS Haapsalu Veevärk opereeritavate piirkondade veemajandusprojekti IV vooru Ühtekuuluvusfondi rahastustaotluse koostamine Haapsalu Veevärk AS
2013 „Kohtla-Järve regionaalsete puhastusseadmete mudakäitlussüsteemi rekonstrueerimine“ ÜF projekti MFA koostamine IV vooru rahastustaotluse juurde Järve Biopuhastus OÜ
2013 Väätsa Prügila kompostimistehnoloogia täiustamine - Ühtekuuluvusfondi projektitaotluse koostamine AS Väätsa Prügila
2013 Tapa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kaasajastamine aastateks 2013-2025 AS Tapa Vesi 
2013 Viru-Nigula valla ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arengukava koostamine aastateks 2013-2025  Viru-Nigula Vallavalitsus 
2013 Harku valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamine aastateks 2013-2024 Harku Vallavalitsus 
2013 Rapla linna reoveekogumisala veemajandusprojektile majandus- ja finantsanalüüsi koostamine projekti lõpparuande juurde Keskkonnaprojekt OÜ 
2013  "Valga linna veemajandusprojekt - Valga linn" ÜF projekti rahastusotsuse muudatustaotluse koostamine AS Valga Vesi
2013 Rakvere Vesi AS veemajanduse ÜF projektide "Rakvere valla ja Sõmeru valla veemajandusprojekt" ja "Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt" ÜF taotluste muudatuste tegemine ning Rakvere reoveepuhasti metaantanki rajamiseks ÜF taotluse koostamine Rakvere Vesi AS
2013 Anija valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2013-2024 Anija Vallavalitsus 
2013  „Pärsti valla Ramsi aleviku ja Päri küla veemajandusprojekt“ ÜF projekti rahastusotsuse muutmise taotluse koostamine, teostatavusuuringu ning majandus- ja finantsanalüüsi (MFA) muutmine OÜ Ramsi VK 
2013 Viru-Nigula valla Viru-Nigula aleviku ja Vasta küla reoveekogumisalade veemajandusprojekti rahastusotsuse muutmise taotluse koostamine, teostatavusuuringu ja majandus- ning finantsanalüüsi muutmine Viru-Nigula Vallavalitsus
2013 Eesti-Läti-Venemaa piiriülese koostöö projektitaotluste hindamine Läti Regionaalse Arengu Agentuur 
2012 Põlvamaa veemajandusprojekt - Põlva linn, Põlva, Räpina ja Ahja vald. Ühtekuuluvusfondi projekti rahastusotsuse muudatustaotluse koostamine AS Põlva Vesi 
2012 Võru linna veemajandusprojekti Ühtekuuluvusfondi rahastustaotluse muutmine Võru Vesi AS 
2012 Tartu reoveepuhasti bioloogilise osa ehitustööde hanketeate ja hankedokumentide koostamine AS Tartu Veevärk
2012 Narva-Jõesuu veemajandusprojekti Ühtekuuluvusfondi taotluse teostatavusuuringu muutmine ja KIKi keskkonnaprogrammi teostatavusuuringu koostamine Narva Vesi AS 
2012 Narva-Jõesuu ÜF taotlusvormi koostamine Narva Vesi AS 
2012 Kohila reoveekogumisala veemajandusprojekt. Hange A: hankele 1 (puurkaevpumplate renoveerimine) hankedokumentide koostamine, s.h tehniline lähteülesanne ja eelprojekt. SFOS nr 2.1.01.01.09-0011. Riigihange 117736 OÜ Kohila Maja
2012 Haljala reoveekogumisala veemajandusprojekti muudatustaotluse majandus- ja finantsanalüüsi koostamine Haljala Soojus AS   
2012 AS Kovek poolt osutatavate veeteenuste hindade kooskõlastamiseks Konkurentsiametiga Saue-Vanamõisa külas veeteenuste hinnataotluse koostamine AS Kovek
2012 "Vinni valla veemajandusprojekt" ÜF projekti rahastusotsuse muutmise taotluse koostamine, projekti teostatavusuuringu ning majandus- ja finantsanalüüsi muutmine Vinni Vallavalitsus 
2012 Anija valla veemajandusprojekti rahastustaotluse ning majandus- ja finantsanalüüsi muutmine ja Velko AV OÜ-le veeteenuste hinnataotluse koostamine 2012. aastaks OÜ Velko AV
2012 ASi Haapsalu Veevärk poolt opereeritavate piirkondade veemajandusprojekti Ühtekuuluvusfondi rahastustaotluse täiendamine Haapsalu Veevärk AS
2012 AS Põlva Vesi poolt osutatavate veeteenuste hindade Konkurentsiametiga kooskõlastamiseks hinnataotluse koostamine Viimsi Vallavalitsus
2012 Sõmeru valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastatel 2016 – 2028  AS Põlva Vesi 
2012 Sõmeru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine aastateks 2012-2024 Sõmeru Vallavalitsus
2012 "Anija valla veemajandusprojekt" ÜF projekti rahastustaotluse ning majandus- ja finantsanalüüsi muutmine ja Velko AV OÜ-le veeteenuste hinnataotluse koostamine 2012.aastaks OÜ Velko AV
2012 Kohila reoveekogumisala ÜF veemajandusprojekti erinevate alternatiivide finantsprognooside koostamine OÜ Kohila Maja
2012 Kadrina valla veemajandusprojekti rahastusotsuse muutmise taotluse koostamine, teostatavusuuringu ja majandus- ning finantsanalüüsi muutmine AS Kadrina Soojus 
2012 „Viru-Nigula aleviku ja Vasta küla reoveekogumisalade veemajandusprojekt“ ÜF projekti rahastusotsuse muutmise taotluse koostamine, teostatavusuuringu ning majandus- ja finantsanalüüsi (MFA) muutmine Viru-Nigula Vallavalitsus
2012 Haljala Soojusele veeteenuste hinnataotluse koostamine 2012. aastaks Haljala Soojus AS 
2011 „Tapa reoveekogumisala veemajandusprojekt“ ÜF projekti rahastusotsuse muutmise taotluse koostamine ning majandus- ja finantsanalüüsi (MFA) muutmine Ka Vaiko AS
2011 Sinimäe aleviku veemajandusprojekti KIKi keskkonnaprogrammi rahastustaotlusele tasuvusanalüüsi koostamine Ka Vaiko AS
2011 Kohila reoveekogumisala veemajandusprojekti Ühtekuuluvusfondi I taotlusvooru rahastustaotluse täiendamine OÜ Kohila Maja 
2011 "Laekvere aleviku veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine" ÜF projekti rahastusotsuse muutmise taotluse koostamine ja majandus- ja finantsanalüüsi muutmine Laekvere Vallavalitsus
2011 Maardu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kaasajastamine Maardu Linnavalitsus  
2011 Juuru valla Järlepa küla veetorustike ja puurkaevpumpla rekonstrueerimiseks KIKi rahastamistaotluse ja eelprojekti koostamine Soval Teenus OÜ 
2011 Narva veepuhastusjaama projekteerimis-ehitustööde ehitusjärelevalve hankedokumentide koostamine Narva Vesi AS 
2011 Sõmeru valla Kohala küla reoveepuhasti ja reoveetorustike rekonstrueerimiseks ja rajamiseks KIKi rahastustaotluse koostamine Sõmeru Vallavalitsus 
2011 AS Väätsa Prügila jäätmete ümberlaadimisjaama rajamise ÜF rahastamistaotluse muutmine AS Väätsa Prügila
2011 "Narva vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine" ÜF projekti hankedokumentide koostamine Narva ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimiseks ja ehituseks ning osalemine koostatud hankedokumentide alusel Tellija poolt välja kuulutatavas rahvusvahelises hankes Tellija eksperdina hankele laekuvate pakkumiste hindamisel Narva Vesi AS 
2011 AS Rakvere Vesi vee erikasutusloa taotluse koostamine Rakvere Vesi AS
2011 Tõrva linna veemajanduse infrastruktuuri rajamiseks ÜF rahastamistaotluse muutmine Tõrva Linnahoolduse Asutus
2011 Tapa reoveekogumisala ühtekuuluvusfondi I vooru taotluse muutmine ja III vooru Lehtse-Jäneda taotluse koostamine AS Tapa Vesi
2011 Kohila valla veemajandusprojekti rahastustaotluse rahuldamise otsuse muutmise taotluse ja teostatavusuuringu kaasajastamine ning Keila jõe reoveekogumisala II ehitusjärjekorra rahastamistaotluse koostamine OÜ Kohila Maja
2011 Viru-Nigula vallale Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotluse koostamine  Viru-Nigula Vallavalitsus
2011 Helme valla piirkondade (Patküla, Linnaküla, Helme alevik, Ala küla) ühtekuuluvusfondi rahastustaotluse koostamine OÜ Helme Teenus 
2011 Põltsamaa veemajandusprojekt - Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotluse koostamine Põlva linnas, Põlva, Räpina ja Ahja vallas AS Põlva Vesi 
2011 Nissi valla ühisveevärgi ja  kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimise ja laiendamise projektis majandus- ja finantsanalüüsi koostamine Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotluse juurde Alkranel OÜ
2011 "Narva-Jõesuu linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine" ÜF projekti raames ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava ja ÜF rahastamistaotluse koostamine Narva Vesi AS 
2011 Valga maakonna Veemajandusprojekti Valga linna Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotluse täiendamine AS Valga Vesi
2011 Kadrina valla Kadrina ja Hulja alevike ning Kihlevere, Vohnja, Viitna, Ridaküla külade veemajandusprojekti ÜF-i rahastamistaotluse koostamine Kadrina Vallavalitsus 
2011 AS Rakvere Vesi reoveepuhasti metaantanki rajamiseks ÜF rahastamistaotluse koostamine Rakvere Vesi AS
2011 "Väätsa jäätmekäitluskeskuse ladestusala laiendamine" ÜF projekti projektijuhtimise teenuse hankedokumentide koostamine AS Väätsa Prügila 
2010 "Viimsi veekorraldus" ÜF projektile majandus- ja finantsanalüüsi koostamine AS Viimsi Vesi 
2010 Loksa linna veemajandusprojekti ÜF rahastamistaotluse koostamine Loksa Linnavalitsus